Shtemberg, Viktor Karlovich. Portrait of Sophia Mikhailovna Raevskaya part 13 Hermitage

Random pics
Shtemberg, Viktor Karlovich. Portrait of Sophia Mikhailovna Raevskaya — part 13 Hermitage