Paris sharmanschitsa. H. 1864, m. 76, 2h56 GTG Vasily Perov (1833-1882)

Random pics
Paris sharmanschitsa. H. 1864, m. 76, 2h56 GTG — Vasily Perov