Exlibris VI Klochkova 4 Sergey Sergeyevich Solomko (1867-1928)

Random pics
Exlibris VI Klochkova 4 — Sergey Sergeyevich Solomko