Zubovskiy Boulevard winter. 1880-1882 Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

Random pics
Zubovskiy Boulevard winter. 1880-1882 — Vasily Ivanovich Surikov