Boyarynya Morozov. 1885 Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

Random pics
Boyarynya Morozov. 1885 — Vasily Ivanovich Surikov