Don Cossack Rzhidin Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

Random pics
Don Cossack Rzhidin — Vasily Ivanovich Surikov