Arseny Meshersky (1834-1902)

1834,1902
Artist Arseny Meshersky