Thomas Eakins (1844-1916)

1844,1916

Thomas Eakins