Frederick Leighton (1830-1896)

1830,1896
Artist Frederick Leighton