Vyacheslav Schwarz (1838-1869)

1838,1869

Vyacheslav Schwarz