Thomas Hudson (1701-1779)

1701,1779
Artist Thomas Hudson