Vasily Vereshchagin (1842-1904)

1842,1904

Vasily Vereshchagin